Onze MVO targets

Voor agap2 heeft maatschappelijke verantwoordelijkheid niets te maken met een concept of een laklaagje. Door toe te treden tot het Global Compact verplichten wij ons de principes van dit handvest door te voeren in onze strategie, onze organisatie en al onze operaties.

AGAP2 SLUIT ZICH AAN BIJ DE PRINCIPES VAN HET GLOBAL COMPACT

Het in 2000 op initiatief van de toenmalige Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, opgerichte Global Compact, ook wel Wereldpact genoemd, bundelt tegenwoordig meer dan 8.000 ondernemingen in 164 landen. Het Global Compact wordt gepresenteerd als een platform voor inzet en collectieve actie gericht op de bevordering van stabiele en inclusieve maatschappijen. Het is op dit moment wereldwijd het meest uitgebreide initiatief op het gebied van duurzame ontwikkeling.

10 principes waarvoor agap2 zich inzet

  1. De bescherming van het internationaal recht m.b.t. de rechten van de mens promoten en respecteren.
  2. Er op toezien niet medeplichtig te zijn aan inbreuken op de rechten van de mens.
  3. De vrijheid van vereniging respecteren en het collectieve onderhandelingsrecht erkennen.
  4. Bijdragen aan de afschaffing van iedere vorm van dwangarbeid of verplichte tewerkstelling.
  5. Bijdragen aan de daadwerkelijke afschaffing van kinderarbeid.
  6. Bijdragen aan het uitbannen van discriminatie op het gebied van werkgelegenheid en beroep.
  7. Op preventieve wijze milieuproblemen aanpakken.
  8. Initiatieven nemen ter bevordering van een grotere verantwoordelijkheid op milieugebied.
  9. De ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën bevorderen.
  10. Handelen tegen corruptie in alle vormen.
Door lid te worden van het Global Compact verplicht men zich de volgende 10 principes met betrekking op de rechten van de mens, de internationale normen inzake arbeid, milieu en corruptiebestrijding te respecteren en bij zijn belanghebbenden te promoten.

Onze mvo targets

Diversiteit en insluiting

Het is onze wens om de diversiteit te weerspiegelen in elk van de onderdelen van het bedrijf. De verschillende aanwezige nationaliteiten maken deel uit van de rijkdommen van agap2, dat werknemers met een handicap op dezelfde manier wil kunnen verwelkomen. Het zou jammer zijn om die talenten uit te sluiten. Wij willen hun dan ook dezelfde loopbaanmogelijkheden bieden.

agap2 is:

agap2_rse_diversite

Milieu

Onze activiteiten hebben een impact op het milieu: het gebruik van niet-duurzame natuurlijke hulpbronnen, lucht- en waterverontreiniging, de productie van afval, de uitstoot van broeikasgassen. Wij wensen dat elke werknemer van agap2 zich ertoe verbindt om zich via eenvoudige handelingen met betrekking tot zijn activiteiten verantwoord te gedragen op milieugebied. Hiertoe hebben wij een handvest voor duurzame ontwikkeling voor het volledige bedrijf opgesteld.

Sociale cohesie

Overal waar wij gevestigd zijn, voelen wij ons betrokken bij de lokale problemen: of deze nu solidariteit, de strijd tegen uitsluiting, sport, cultuur, gezondheid, enz. betreffen. Wij moedigen onze teams aan deel te nemen aan initiatieven op deze gebieden en zelfs om deze zelf op te zetten. Wij geloven namelijk dat een goed MVO beleid niet van bovenaf opgelegd moet worden, maar vanaf de basis ontplooid moet worden.

Meer dan een abstract concept is maatschappelijke verantwoordelijkheid een dagelijkse praktijk!